цыфравая масцірская

эта как базар, гдзе
ітэ-валанцёры і абсчэствінные ініцатівы
найдут адзін аднаво

#ітэ-валанцёр

Тыж праграміст?

Вы — падымаеце сайты ілі мабільные прылажэнія, спец па шыфраванію, умееце рысавать, прадвігаць сайты ілі перывадзіць тэксты харашо, ілі, можыт, вы жылаеце раскрыць свае знанія з астальнымі абшчэственнымі арганізацыямі - вы ужэ пачці учаснік валанцёрскага джвіжэнія.

айці-валанцёр

Актівіст-галадранец?

Ну можыт вы — лідер двіжухі, ілі вождь праекта не за бабло, ілі проста не хватае знаній у ітэ, для рышэнія праблем сваево двара, раёна, горада — вы пачці патрыбітель валанцёрскіх услуг.

ініцыятыва

Места ўстрэчы — Цыфравая масцірская

Месца сустрэчы - Лічбавая майстэрня

Цыфравая масцірская — эта дела Фаланстэра (і вазможна не толька), прызванае падняць з кален ітэ-валанцёрства у Сінеокай. Это точка, дзе

  • Абсчэственые ініцыятівы могут паклянчыць цыфравую помашч, напісаўшы, што ім нада.
  • Ітэ-валанцёры могут выбраць сібе задачу для фана, найті сабутыльнікаў, первую любоў (а можыт і спутніцу жызні) і новы опыт.
  • І первыя, і ўтарые могут пакансульціравацца ў каманды Масцірской па сваім цыфравым патрэбнасцям.

Стацісціка

1.2k
часоў
валанцёрства
9
рэалізованых
праектав
80
акцівных
валанцёрав

Історыі ініцыятыў

Ліга дабравольнай
працы маладзёжы

Скрыншот сайта Ліга добраахвотнай працы моладзі

Каманда арганізацыі делае праграмы па охране традыцый студэнчэских атрадаў і развіцию дабравольчэскага движа среди маладзежы Беларусі.

Клубны дом
"Крылья Надежды"

Скрыншот сайта Клубны дом Крылы Надзеі

Плашчадка для рэабілітацыі людзей с псіха-фізічнымі адкланеннями. Здесь удзельнікі пракцикуюць сацыяльную включанасць і взаемодапамогу.


Komnata 3/0/2

Скрыншот сайта Комната 302

Места, якое соедіняет обшчэственные арганiзацый: Фiальту, Згуртаванне Беларускіх студэнтаў і Мінскую урбаністыческую платформу.

Історыі валанцёраў

Дзіма Буймістраў,
фронт-энд

Фота Змітра Буймістрава

“Цыфравая Масцерская — эта места, гдзе набіраюцца вопыта. Тут людзі палучаюць навыкі, каторыя будуць палезными на рэальных праектах”.

Анастасія Фрост,
дызайнерка

Фота Анастасіі Фрост

"IT-валанцёрства - гэта добрая вазможнасць раскрыць сябе, найцi едзiнамышленнікау і зрабіць шота палезнае для тых, хто не імее патрэбных рэсурсаў."

Святлана Коцікава,
бізнэс-аналіцік

Фота Святланы Коцікавай

“Успех валантёрскага праекта зависиць ад асабістай ответственнасці. Усе далжны быць гатовыя да работы і включаныя у працэс”.

А зачэм эта ўсё?

Будут крэпчаць связі і абмен інцеліктуальнымі нішцякамі праграмістаў з акцівістамі.

Чэрэз абмен этімі самымі цэннасцямі і разнымі культурнымі загонамі между кампютаршчыкамі, гікамі і астальнымі фрыкамі расшырыцца значымасць цыфравых цэннасцяў і праў (во как!). Далей вашсчэ слажняк: а іменна, такіх как прыватнасць, права на развіціё, і прэадаленіе цыфравой діскрымінацыі чэрэз насышчэнія і прыміненія знаній.

У рэзультаце наша Сіняокая будзет працвітаць. Каму мала букаў, сматрыце на сайце Фаланстэра - гнязда усево этава двіжа.

Хочаш палучаць новасці кажды месяц?
Падпішысь!